Κοινωνική Υπευθυνότητα

Για την LEMON Development, η επιχειρηματική δραστηριότητα μιας εταιρείας έχει ως αφετηρία δράσης τη συνεισφορά στην κοινωνική συνοχή και στην πρόοδο της χώρας όπου δραστηριοποιείται, προκειμένου να μπορεί να συνεχίζει απρόσκοπτα να λειτουργεί στο περιβάλλον, που έχει επιλέξει να αναπτύσσεται.

Η LEMON Development τηρεί τις ηθικές δεσμεύσεις της αναφορικά με τη διαφάνεια, την ποιότητα των υπηρεσιών, την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, που αποτελούν και τις βασικές αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ).

Η επιχειρηματική δράση της εταιρείας και η λειτουργία των διαφόρων επιχειρήσεων και καταστημάτων μας έχουν δημιουργήσει περίπλου 150 θέσεις εργασίας.

Προς αυτή την κατεύθυνση, η επόμενες μας επενδύσεις στοχεύουν στην ενίσχυση της ανάπτυξης, των νέων θέσεων εργασίας και της παραγωγικότητας.

Πέραν της στρατηγικής της εταιρείας, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει το ανθρώπινο δυναμικό της, το οποίο ενθαρρύνεται να συμμετέχει σε κοινωνικά προγράμματα, όπως προώθηση της ανακύκλωσης στους χώρους εργασίας, αλλά και σε προγράμματα συνεχούς εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Παράλληλα, η LEMON Development, προχωρά σε πολιτικές κοινού σχεδιασμού εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, επιτυγχάνοντας με αυτόν τον τρόπο πολλαπλάσια κοινωνικά οφέλη. Επιπλέον προωθουμε την έννοια του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης.
csr